KRESYCMENTARZ W ZBARAŻUKONTAKTStatut
Wycieczka IV 2009

 

Sprawozdanie za 2007r.Sprawozdanie za 2008r.Sprawozdanie za 2009r.

 

 8 lutego 2007 roku została powołana do życia Fundacja Longinus. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie 12 kwietnia 2007r. została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji etc. pod nr 0000277804.

Fundacja Longinus posiada regon 180241965 oraz NIP 815-17-41-572.

Fundacja posiada rachunek w Banku PKO SA I o w Łańcucie

nr 67 1240 2643 1111 0010 1547 4385

 

Celem Fundacji jest :

-         opieka nad zabytkami, a w szczególności nad grobami (zarówno na terytorium Polski, jak i na terenie Ukrainy, Białorusi oraz innych państw),

-         ochrona szeroko pojętego polskiego dziedzictwa kulturalnego,

-         promowanie polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicami

      Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

-         uwrażliwianie osób prywatnych (a w szczególności młodzieży) oraz instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków oraz promowania polskiej kultury,

-         poszukiwanie optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków ,

-         organizowanie wyjazdów edukacyjno – turystycznych dla młodzieży szkolnej połączonych z porządkowaniem zaniedbanych cmentarzy i otoczenia zabytków oraz (w miarę możliwości) ich zabezpieczaniem,

-         wykonywanie dokumentacji fotograficznej zabytków,

-         gromadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zabytków, znajdujących się pod opieką fundacji,

-         organizowanie wycieczek szlakiem polskich zabytków,

-         organizowanie wystaw (w szczególności wystaw fotografii), prelekcji  i odczytów,

-         przygotowywanie publikacji prasowych, książkowych i multimedialnych,

-         nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i osobami fizycznymi – zarówno w kraju, jak i za granicą – w celu wspólnej realizacji celów statutowych,

-         inne działania realizujące cele statutowe.